تعبیر خواب تاریکی | جمهوریت
تاریخ : چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021

تعبیر خواب تاریکی

14تیر
تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد. محمدبن سیرین گوید: تاریکی در خواب ضلالت در راه دین است . اگر بیند تاریکی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و […]