تعبیر خواب هدهد | جمهوریت
تاریخ : پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021

تعبیر خواب هدهد

20تیر
تعبیر خواب هدهد

تعبیر خواب هدهد

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است. اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود. حضرت […]