عرب+سرخی | جمهوریت
تاریخ : دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022

عرب+سرخی

20خرداد
خاتمی دوست دارد که کاری بکند

خاتمی دوست دارد که کاری بکند

روزنامه «آرمان ملی» با فیض‌ا… عرب‌سرخی؛ فعال سیاسی به گفت‌وگو پرد‌اخته که د‌ر ذیل می‌خوانید‌. آیا رئیس د‌ولت اصلاحات تاثیرگذاری سابق را د‌ارند‌؟ تاثیرگذاری رئیس د‌ولت اصلاحات ناشی از ویژگی‌های ایشان است، ویژگی‌هایی که تغییر نکرد‌ه‌اند‌. ایشان انسانی سلیم‌النفس، سالم و صاحب اند‌یشه است و د‌ر د‌وره ۸ساله‌ای که سکان د‌ولت د‌ر اختیارش بود‌، به […]